متن در بخش اطّلاعات حقوقی - ایرتاگ


حق مؤلفی بر مطلبی، که در سایت خبرگزاری منتشرمی شود محفوظ است. استفاده از مطالب در سایت منتشرشده در صورتی اجازه داده می‌شود، که اشاره‌ به سایت و در مورد کاربرد در منابع اینترنتی ابراشاره جای داشته باشد.

کاربرد مطالب به معنی انتشار، نمایش به عموم، اطّلاع در شبکه‌های تلویزیونی و رادیایی، برگردان، پردازش و بازتاب کردن و راههای دیگر استفاده است.

هنگام نقل قول از مطلب وارد کردن اصلاح یا تغییرات به آن، همچنین، تحریف مطلب ممنوع است موادّ تصویری/نوار ویدیو و صوتی بر اساس توافقنامةه ی بازرگانی در میان خبرگزاری و کاربر مورد استفاده قرار می‌گیرد

دریافت حقوق کاربرد مطالب پولی خبرگزاری به مفهوم ارائة حقوق استثنایی ویا حق مالکیت نیست. یگان اجازة کاربرد مطلب خبرگزاری معنی و مفهوم ارائة حقوق غیردارایی بر آنها را ندارد