خبرگذاری تلگراف ایران


فعالیت خویش را سال 2014 میلادی آغاز کرد

خبرګزاری در مورد اخبار روز ایران در عرصه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزش و همچنین رویدادهای مهم منطقه و جهان اطلاعات ارایه می کند.. رسانه های خبری مختلف داخلی و خارجی، نهاد های دولتی و تجارتی، سازمان های اجتماعی و بین المللی و نمایندگی های دپلوماتیک و همچنین موسسات تولیدی از مشتریان اصلی مواد و مطالب و بررسی های این رسانۀ اینترنتی به شمار می رود.خبرګزاری تلگراف ایران شریک خبرګزاری تلگراف قزاقستان (کازتاگ) و خبرګزاری تلگراف قرغیزستان (کیرتاگ) و
خبرګزاری تلگراف ازبکستان (ازتاگ) و خبرګزاری تلگراف تاجیکستان (تاجیکتا)،) خبرګزاری تلگراف افغانستانان (افتاگ) و همچنین خبرګزاری تلگراف Silkroad News
است که این خبرگزاری رویدادهای چین و کشورهای واقع در امتداد جاده بزرګ ابریشم را پوشش می دهد.