وضع امروز هوای ایران

تاریخ: 08:11, 18-09-2018.

تهران.18 سپتامبر 2018 میلادی برابر با 27 شهریور 1397 هجری خورشیدی. ایرتاگ – خبرگزاری تلگراف ایران.
به گزارش سایت هواشناسی الیگودرز ایران وضع هوای کشور به صورت ذیل پیشبینی می شود:

به اشتراک گذاشتن اخبار: