ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

21:45 | ژانویه29 تهران

بهای نفت در بازارهای جهانی

تاریخ: 13:05, 26-06-2014.

تهران. 26 ژوئن. ارتاگ -  نرخ نفت روز چهارشنبه در معاملات مهمترین بورس های جهان به صورت گونه گون تغییر یافت. چنین گزارش شده است در سامانه های بورس های مواد خام لندن و نیویورک.
  نرخ میانگین فروش نفت خام در ماه های نزدیک در لندن در
Inter Continental Exchange (ICE) - ICE Brent Crude Futures
برای یک بشکه 114 (-0،46) دالر آمریکارا تشکیل کرد. به معلومات این بورس لندن، ارزش یک
  بشکه  نفت در روند روز تجارتی از
$113,23
تا
$114,65
تغییریافت.
نرخ میانگین فروش نفت خام درماه های نزدیک در  
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
و
Light Sweet Crude Oil
$106,5 (+0,47)
برای یک بشکه بوده است.
به اساس معلومات
NYMEX
نرخ یک بشکه نفت درطول روز معاملات از
$105,47
تا
$107,5
تغییرکرد.

به اشتراک گذاشتن اخبار: