ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

23:32 | ژانویه29 تهران

نگرانی معاون رئیس جمهور از افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایران

تاریخ: 18:10, 25-06-2014.

تهران .25 ژوئن .ارتاگ – به گزارش خبرگزاری تلگراف ایران، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران از افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان کشور ابراز نگرانی کرد
به گفته معاون رئیسجمهور، امسال تعداد معتادان زن ایرانی در مقایسه با سال گذشته 16 درصد افزایش یافته و حدود 3,9 درصد کل جمعیت زنان ایران را تشکیل می‌دهد.
خانم مولاوردی افزود، از 10 تا 15 درصد زنانی که مورد توان‌بخشی قرار گرفتند وترک اعتیاد کردند، به دلیل رانده شدن از خانواده بی‌خانمان مانده‌اند. او ابراز تاسف کرد، از این که 60 تا 70 درصد این زنان پس از انجام دور توان‌بخشی نیز مجدداً دست به مواد مخدر زده‌اند.
.دولت ایران برای مبارزه مؤثر با این پدیده منفی، در ‌بخش امور زنان و مسائل خانوادگی دفتر ریاستجمهوری، یک گروه ویژه کاری تشکیل داد

به اشتراک گذاشتن اخبار: