ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

3:54 | دسامبر08 تهران

قزاقستان: برنامه های ورود به زیرساختارهای پایانه بندرعباس ایران

تاریخ: 20:51, 20-11-2014.


آلماتی. پنجشنبه، 20 نوامبر 2014 میلادی برابر با 29 آبان ماه 1393 هجری خورشیدی. ایرتاگ – خبرگزاری تلگراف ایران. مطلوبه شاه علی. به گزارش خبرنگار خبرگزاری، مقامات ذیدخل قزاقستان مسائل ورود و حضور کشور در زیرساختارهای پایانه بتدر عباس را بررسی می کنند.
بنا بر این گزارش، قنات الپیسبایف، معاون رئیس شرکت ملی راه آهن "قزقستن تیمیر ژالی" (راه آهن قزاقستان) امروز در جمع خبرنگاران در شهر آستانه، ورود و حضور قزاقستان در زیرساختارهای پایانه بزرگترین بندر جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس را بسیار مهم ارزیابی کرد
الپیسبایف گفت که ورود کشورش به زیرساختارهای پایانه بندر عباس اقدام مهمی برای گسترش و ارتقای توانایی های صادراتی و ترانزیتی و ترابری جمهوری قزاقستان محسوب می شود.
معاون رئیس شرکت ملی راه آهن قزاقستان افزود: تا اوائل ماه دسامبر سال جاری ساخت و ساز قطعه راه آهن میان ترکمنستان و ایران انجام خواهد یافت.
وی تأکید کرد که طرح احداث خط ریلی قزاقستان در مسیر ترکمنستان مدت ها قبل اجرایی شده و مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است.  
به گفته قنات الپیسبایف، اجرا و تکمیل راه آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران در آینده نزدیک به صورت کامل به انجام می رسد و این مهمترین راهگذر ترانزیتی برای محموله های روسیه و قزاقستان در مسیر ایران و آب های آزاد خلیج فارس خواهد بود.

به اشتراک گذاشتن اخبار: