ایرتاگ
خبرگذاری تلگراف ایران

23:27 | ژانویه29 تهران

نرخ نفت در بورس های جهان کاهش یافت

تاریخ: 11:43, 24-06-2014.

تهران. 24 ژوئن. خبرگزاری تلگراف ایران –  نرخ نفت روز دوشنبه در معاملات مهیمترین بورس های جهان کاهش یافته است، گزارش شده است در سامانه های بورس های مواد خام لندن و نيويورك. ارزش مینگین فروش نفت خام درماه های نزدیک در لندن در
Inter Continental Exchange (ICE) - ICE Brent Crude Futures
114،12
دالر آمریکا برای یک بشکه معین گردید. به اطلاع
ICE
ارزش یک بشکه نفت خام در روند معاملات روز از  
$113,86
تا  $115,66  
تغییریافت.
ارزش میانگین فروش نفت خام در ماه های نزدیک در
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
$106,17 (-0,66)
   برای یک بشکه نفت خام بوده است. به اساس اطلاع
NYMEX
تنوع نرخ یک بشکه نفت در ادامه ی روز معاملات از
$105,91  
تا $107,45
بود.

به اشتراک گذاشتن اخبار: