اطلاعات حقوقی
اجازۀ ورود به سیستم
ورود از طریق شبکه­های اجتماعی
06:38
23 February 2018
  • تهران:
  • °C
اطلاعات حقوقی
کلیه حقوق مطالب این وبگاه متعلق به خبرگزاری تلگراف ایران است. استفاده از مطالب این خبرگزاری در دیگر منابع اینترنتی با ذکر منبع و ابرپیوند www.irtag.info آزاد است. منظور از استفاده از مطالب هرگونه بازنشر و بازپخش و نمایش و پخش رادیویی و کابلی، ترجمه، ویرایش و یا هرگونه ارائه و کاربرد طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران است. هرگونه تغییر و تکمیل مطالب این خبرگزاری هنگام گفتاورد در دیگر منابع و همچنین تحریف اطلاعات منتشرشده از سوی این خبرگزاری ممنوع است. استفاده از مطالب دیداری و شنیداری و نوشتاری این خبرگزاری بر اساس قرارداد بین خبرگزاری و مشتری صورت می­پذیرد. دریافت حق استفاده از مطالب فروشی خبرگزاری به معنی و منظور واگذاری حق انحصاری و یا حقوق مالکیت نیست. دریافت حق استفاده از مطالب خبرگزاری دریافت حقوق مالکیت بر آنها را در پی ندارد.
شرکا